L'HÀBITAT DE L'ÓS

PROJECTE 1

  1. MAPA DE COBERTES DEL SÒL A L'HÀBITAT DE L'ÓS

1.1 Introducció

Davant un nombre creixent de la població ossera al nucli central i per garantir la viabilitat de l'espècie en un territori amb forta presència d'activitat antropogènica hem cregut oportú elaborar diferents projectes destudi sobre el terreny per assegurar la cohabitació entre óssos i humans.

Un dels projectes amb més volum de treball és cartografiar l'hàbitat de l'espècie en funció dels recursos tròfics per determinar quines àrees són més favorables per a la seva població. A través d'estudis que caracteritzin la vegetació del Pirineu a les zones de presència permanent (ZPP) s'han de determinar i identificar els recursos tròfics de l'ós marró. Hi ha nombroses eines cartogràfiques creades per governs autonòmics de cobertes del sòl com les del Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya o el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) creat pel CREAF, però aquests mapes han estat creats per a usos molt generals i resulten poc eficients per descriure detalladament l'hàbitat de l'espècie en qüestió i els seus recursos a cada període estacional.

Mapa CREAF

La proposta del projecte és identificar amb màxim detall la cobertura de plantes salvatges (o cultivades però en desús) que puguin subministrar aliment a l'ós marró en cada període estacional, classificant cada taxó particular en un mapa interactiu elaborat per capes. Es recopilaran les dades tenint en compte els bioindicadors ambientals i el perjudici del canvi climàtic i lactivitat humana, especialment turística i ramadera, sobre aquests ecosistemes. A més, al final de l'any es contrastaran les dades obtingudes amb l'equip de seguiment de l'ós bru als Pirineus i la Serralada Cantàbrica per estudiar-les per identificar els corredors naturals més aptes per a l'espècie i la traçabilitat d'individus en determinats sectors.

1.2 Metodologia i funcionament:

-Divisió del mapa de cobertes del terra en quadrícules d'1km. x 1km. usant les mateixes quadrícules emprades als mapes d'indicis d'ós marró F.C./C.A.R.

- Aquest mapa disposarà dels quatre períodes estacionals seleccionables a través d'una pestanya (amb possibilitat de fer-ho mensual).

-Un cop seleccionat el període estacional apareixerà un mapa de cobertes del sòl bàsic (servidor CREAF) amb diverses CAPES AFEGIDES en diferents colors. Cadascuna de les capes indicarà els diferents recursos tròfics de l'ós marró i la taxonomia vegetal (nabius, móres, fagedes, fruiters, avellaners, rouredes, etc.) podent activar o desactivar unes o altres segons les nostres necessitats.

-Una de les capes assenyalarà aquelles àrees on s'estiguin produint les agrupacions de bestiar en època estival (oví).

-El ámbito de estudio inicialmente será Val d’Aran y Pallars Sobirà (Pirineo Central), ampliando según recursos. En este sector, conjuntamente con el sector francés, se concentra la mayor población de osos (93% de la población total).

-S'estudiarà amb detall les àrees considerades ZPE (Zones de Presència en Expansió) per identificar possibles corredors naturals aptes per al desplaçament gradual de les femelles.

-Cada mostreig s'haurà de fer 3 vegades: primavera, estiu i tardor. Aquests tres períodes són els més productius de l?any. És possible fer un mostreig i fer una estimació dels períodes de creixement-floració-producció, però resultaria menys eficient.

1.3 Exemple dús:

Ens trobem a Isil, és tardor:

-Obrim el nostre mapa, seleccionem la pestanya “Tardor”.

-S'obre un mapa amb diferents colors per consultar quina coberta vegetal tenim a aquesta vall. El mapa ens indica de seguida les plantes que estan produint aliment en aquella època de l'any, exemple:

Blau: avellaners

Groc: pomeres

Rojo: móres

-En visualitzar el mapa observem una predominant blava (avellaners) i una mica de vermell (móres) i groc (pomes).

-Agafem el telescopi i el dirigim cap a aquelles àrees properes que ens indica el mapa en blau, groc i vermell, en espera de detectar possibles femelles, femelles amb cries o algun mascle.

-Si hi va haver èxit d'albirament es marca sobre el mapa i s'avisa l'equip de seguiment per si cal fer alguna acció oportuna (p.ex. davant l'imminent inici de temporada de caça major donar avís a societats de caça).

1.4 Resum Projecte no1:

La finalitat de crear aquest mapa interactiu és detectar àrees seleccionades favorablement per l'ós bru i, consegüentment, sensibles al conflicte ós-humà per a incidir en feines de sensibilització.

Amb aquest sistema resultaria més fàcil localitzar individus i així evitar els continus accidents en batudes de caça que han portat l'estirp pirinenca a la seva extinció. Aquestes batudes podrien afectar negativament lʼesdevenir de la població si es produeixen baixes dʼindividus amb bona genètica. Recordem que per causes humanes es van produir recentment les baixes de Sarousse (per trets, 2021), Gribouille (per trets, 2020), Caramelles (per trets, 2020) i Cachou (enverinat, 2020). Alhora s'ha produït la desaparició d'alguns óssos de bona genètica com Goiat sense que se'n coneguin els motius, previsiblement per furtivisme.

Cachou trobat mort.

A més, aquest mapa ajudarà a identificar àrees favorables per a l'estudi de la població i, alhora, analitzar la qualitat d'aquesta ecorregió sotmesa a una pressió antropogènica.

Aquesta eina també ajudarà a localitzar àrees sensibles aptes per a oses i oses amb cries per determinar possibles zones d'exclusió de caça, tenint en compte el fràgil estat de conservació de l'espècie als Pirineus, afectat per la consanguinitat induïda per Pyros, i el pobre estat de salut de la població occidental amb únicament dues femelles. Les mesures de prevenció que es prenguin a posteriori dependrà dels organismes competents i governs regionals.

Al seu dia el Govern d'Aragó va establir una sèrie de mesures, creant un precedent, perquè no tornessin a passar els greus fets que van tenir lloc fa tres anys a la Vall de Bardají on l'óssa Sarousse va ser abatuda per un caçador. Una de les mesures va ser la prohibició de la caça a les reserves de les Valls d'Ansó, Fet i Benasc on hi ha presència d'óssos de forma permanent (entre ells Claverina).

http://www.adlopirineo.org/wp-content/uploads/2022/12/boa-prohibicion-batida-zona-oso-aragon.pdf

Àrea de protecció al Pirineu oscenc.

1.5 Eines

L'equip necessari per dur a terme el projecte és satisfactòriament:

Equip humà: voluntariat i dues persones dedicades de manera intensiva. Una realitzarà treball de camp (fotografia de vegetació per contrastar amb biòlegs i botànics). La segona persona, formada en biologia, es dedicarà a introduir dades mitjançant l'ús del programari següent:

QGIS / ICS

Equip d´observació a llarga distància: telescopi terrestre d'uns 60-75 augments i prismàtics. Equip fotogràfic amb focals llargues i tablet/ordinador per introduir dades de geolocalització.

Vehicle de segona mà apte per transitar per camins i accés a algunes pistes forestals restringides i combustible.

1.6 Termini del projecte

-D'abril a novembre de 2024 i 2025

1.7 Finançament

Finançament alt. Cal un finançament alt per cobrir el cost material d'aquest projecte i les hores invertides.

info@adlopirineo.org